We are international
Donate
TEXT SIZE   


IMF Hakkinda
04.16.13

IMF Hakkinda


1990 y?l?nda kurulan Uluslararas? Miyelom Kurumu (International Myeloma Foundation, IMF) dünyadaki en eski ve en büyük miyelom yard?m derne?idir. IMF, 140 ülkedeki 350,000’den fazla üyesiyle, miyelom hastalar?na, ailelerine ve t?p camias?na hizmet vermektedir. IMF, Ara?t?rma, E?itim, Destek , ve Avukatl?k ve alanlar?nda geni? bir program yelpazesine sahiptir:


ARA?TIRMA  IMF, global i?birlikçi miyelom ara?t?rmas?n?n lideridir. IMF, laboratuvara dayal? ara?t?rmalar? desteklemektedir ve 1995 y?l?ndan bu yana en önemli yeni ve k?demli ara?t?rmac?lara 100'ün üzerinde hibe yard?m? yapm??t?r. IMF, bir tedavinin seyir plan?n? ç?karan, bir sonraki yenilikçi ara?t?rmac? ku?a??na yol gösteren ve daha iyi bir bak?mla insanlar?n ya?am?n? iyile?tiren Uluslararas? Miyelom Çal??ma Grubu (IMWG) arac?l???yla, dünyan?n önde gelen uzmanlar?n? en ba?ar?l? ve benzersiz ?ekilde bir araya getirir.

E??T?M  IMF'nin e?itsel Hasta ve Aile Seminerleri, T?p Merkezi Çal??taylar? ve Bölgesel Toplum Çal??taylar? tüm dünyada yap?lmaktad?r. Bu toplant?larda, öncü miyelom bilimcileri ve ara?t?rmac?lar? taraf?ndan do?rudan miyelom hastalar?na ve ailelerine güncel bilgiler sa?lanmaktad?r. Yüzden fazla yay?n? bar?nd?ran kütüphanemiz her y?l güncellenir ve ihtiyac? olan herkese ücretsiz olarak aç?kt?r. Yay?nlar 20'den fazla dilde haz?rlanm??t?r.

DESTEK 800-452-CURE (2873) numaral? ücretsiz Bilgi Hatt?m?z, her y?l binlerce ailenin sorular?n? yan?tlamakta ve bu ailelere bilgi ve destek vermektedir. IMF, 150’den fazla destek grubunu içeren bir a?a sahiptir ve kendi topluluklar?nda bu gruplara öncülük etmeye gönüllü olan yüzlerce kad?n ve erke?e e?itim sa?lar.

AVUKATLIK   IMF Avukatl?k program?, miyelom camias?n? etkileyen kritik sa?l?k konular?nda savunma yapmak için bireylere k?lavuzluk eder. IMF, oral kanser tedavileri için sigorta teminat?nda e?itli?i savunmak üzere Hastalar ?çin E?it Eri?im Koalisyonu’na (PEAC) önderlik etmektedir. Her y?l IMF taraf?ndan e?itilmi? binlerce avukat, miyelom camias? için önem arz eden konular üzerinde olumlu etkiler yaratmaktad?r.

IMF’nin, bir yandan hastal??? önleme ve tedaviye yönelik çal???rken, di?er yandan da miyelom hastalar?n?n ya?am kalitesini iyile?tirmeye nas?l yard?m etti?iyle ilgili daha fazla bilgi edinin. 800-452-CURE (2873) no'lu hatt? arayarak bizimle irtibata geçin ya da myeloma.org adresini ziyaret edin.
 

Cure bulma • Lives geli?tirilmesi


 related articles