We are international
Donate
TEXT SIZE   


Léčba Velcade

Základní informace pro nemocné

11.25.07

Tuto brožuru jste obdržel/a, abyste se dozv?d?l/a více o novém léku Velcade® (bortezomib). V brožurce se dozvíte:

  • Co je Velcade
  • Jak Velcade p?sobí
  • Možné vedlejší ú?inky Velcade
  • Jak se Velcade podává

Cílem této brožury je poskytnutí pouze všeobecných informací. Nemá v úmyslu nahradit doporu?ení léka?e nebo zdravotní sestry. Ošet?ující léka? nebo zdravotní sestra Vám m?že odpov?d?t na dotazy týkající se Vašeho specifického
lé?ebného plánu.

 


 related articles