We are international
Donate
• about myeloma TEXT SIZE   
   back

Léčba thalidomidem

Základní informace pro nemocné

11.25.07

Používání thalidomidu v lé?b? mnoho?etného myelomu je nový zp?sob lé?by, ale thalidomid sám o sob? je zkoumán již desítky let. O ú?inku thalidomidu v rámci lé?by r?zných nemocí již bylo mnoho zjišt?no, i jak mohou být zvládnuty jeho vedlejší ú?inky. Dodate?n? nyní víme jak je d?ležité p?edcházet p?sobení thalidomidu na ženy, které mohou ot?hotn?t.

Thalidomid je v sou?asné dob? schválen pro lé?bu erythema nodosum leprosum-kožního zán?tu pozorovaného u nemocných s leprou. Nicmén? v lé?b? myelomu je thalidomid dále aktivn? zkoumán. Mnoho nemocných má již nyní z užívání thalidomidu prosp?ch.

 


 related articles