We are international
Donate
TEXT SIZE   


O IMF
04.17.13

O International Myeloma Foundation

International Myeloma Foundation (IMF) založená v roce 1990 je nejstarší a nejv?tší charitativní organizací na sv?t?, která se v?nuje specificky myelomu. IMF má více než 350 000 ?len? ve 140 zemích a slouží pacient?m s myelomem, jejich rodinným p?íslušník?m a léka?ské ve?ejnosti. IMF podporuje širokou škálu program? v oblastech výzkumu, vzd?lávání, podpory a advokacie:

VÝZKUM IMF je lídrem v globální spolupráci na výzkumu myelomu. IMF podporuje laboratorní výzkum a od roku 1995 ud?lila p?es 100 grant? pro mladé i zkušené výzkumníky. Navíc IMF nejúsp?šn?jším a jedine?ným zp?sobem sdružuje p?ední sv?tové odborníky do International Myeloma Working Group (IMWG, Mezinárodní pracovní skupiny pro mnoho?etný myelom), která publikuje v prestižních léka?ských ?asopisech, hledá cestu k vylé?ení, u?í další generaci inovativních výzkumník? a zlepšuje kvalitu života díky lepší pé?i.

VZD?LÁVÁNÍÍ Po celém sv?t? se konají vzd?lávací seminá?e IMF pro pacienty a rodinné p?íslušníky, workshopy ve zdravotnických centrech a regionálních komunitách. Na t?chto setkáních poskytují p?ední myelomoví specialisté a výzkumníci ty nejaktuáln?jší informace p?ímo pacient?m trpících myelomem a jejich rodinám. Naše knihovna o více než 100 publikacích je každoro?n? aktualizována a je zdarma k dispozici pacient?m a pe?ovatel?m i profesionálním zdravotník?m. Publikace jsou k dispozici ve více než 20 jazycích.

PODPORA Naši bezplatnou telefonní linku +1-800-452-CURE (2873) obsluhují koordináto?i, kte?í každoro?n? odpovídají na dotazy a poskytují podporu a informace telefonicky a emailem tisícovkám rodin. IMF udržuje sí? více než 150 podp?rných skupin a nabízí školení stovkám ob?tavých pacient?, pe?ovatel? a sester, kte?í ve svých komunitách tyto skupiny dobrovoln? vedou.

ADVOKACIE Program Advokacie IMF školí a podporuje dot?ené jednotlivce, aby seznamovali ve?ejnost se zdravotními problémy, které postihují komunitu trpící myelomem. Jak na státní, tak na federální úrovni vede IMF dv? koalice, které se zasazují za rovnost pojistného krytí. Tisíce obhájc? školených IMF každoro?n? kladn? p?sobí na problémy závažné pro komunitu trpící myelomem.

Zjist?te více o zp?sobech, jakými IMF zlepšuje kvalitu života pacient? s myelomem a zárove? pracuje na prevenci a uzdravení. Kontaktujte nás na telefonu +1-800-452-CURE (2873) nebo navštivte stránku myeloma.org.

Zlepšení Kvality ŽivotaNalezení Kúra


 related articles