We are international
Donate
TEXT SIZE   


O MFW
04.17.13

O fundacji International Myeloma Foundation


Za?o?ona w roku 1990 Mi?dzynarodowa Fundacja do spraw Szpiczaka (IMF, International Myeloma Foundation) jest najstarsz? i najwi?ksz? na ?wiecie organizacj? po?ytku publicznego zajmuj?c? si? problematyk? dotycz?c? szpiczaka mnogiego. Skupia ona ponad ponad 350 000 cz?onków w 140 krajach, anga?uj?c si? w pomoc pacjentom, cz?onkom ich rodzin i spo?eczno?ci medycznej. IMF oferuje szeroki zakres programów w zakresie bada?, edukacji, wsparcia i dzia?a? spo?ecznych:

BADANIA IMF jest liderem globalnej wspó?pracy w zakresie bada? nad szpiczakiem mnogim. Organizacja ta wspiera badania naukowe, a od 1995 roku udzieli?a ponad 100 grantów czo?owym m?odym i starszym naukowcom.Ponadto IMF ??czy ze sob? czo?owych ekspertów z ca?ego ?wiata w najbardziej skuteczny i unikalny sposób poprzez International Myeloma Working Group (IMWG, Mi?dzynarodow? Grup? Robocz? ds. Szpiczaka), która publikuje w presti?owych pismach medycznych, wyznacza kierunki poszukiwa? nowoczesnych metod terapeutycznych i wspiera nowe pokolenia innowacyjnych badaczy oraz poprawia jako?? ?ycia przez lepsz? opiek?.

EDUKACJA Na ca?ym ?wiecie za po?rednictwem IMF organizowane s? seminaria edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin, warsztaty dla o?rodków medycznych i regionalne warsztaty spo?eczne. Spotkania te dostarczaj? pacjentom i ich rodzinom aktualnych informacji, prezentowanych przez czo?owych specjalistów i naukowców zajmuj?cych si? ?ci?le problematyk? zwi?zan? ze szpiczakiem mnogim. Nasza biblioteka obejmuj?ca ponad 100 publikacji przeznaczonych dla pacjentów, opiekunów i pracowników s?u?by zdrowia jest aktualizowana corocznie, a jej zasoby udost?pniane s? bezp?atnie.Publikacje dost?pne s? w ponad 20 j?zykach.

WSPARCIE Nasza bezp?atna infolinia dost?pna pod numerem +1 800-452-CURE (2873) jest obs?ugiwana przez koordynatorów odpowiadaj?cych na pytania i udzielaj?cych wsparcia oraz informacji przez telefon i e-mail tysi?com rodzin rocznie.IMF utrzymuje sie? ponad 150 grup wsparcia i oferuje szkolenia setkom pacjentów, opiekunom i piel?gniarkom zg?aszaj?cym si? do prowadzenia grup w spo?eczno?ciach lokalnych.

DZIA?ANIA SPO?ECZNE W programie dzia?a? spo?ecznych IMF szkol? si? i otrzymuj? wsparcie osoby maj?ce styczno?? ze szpiczakiem, dzia?aj?ce na rzecz kwestii zdrowotnych wp?ywaj?cych na ?rodowisko chorych. Pracuj?c na poziomie stanowym i federalnym, IMF prowadzi dwie koalicje dzia?aj?ce na rzecz równo?ci w ubezpieczeniach zdrowotnych.Tysi?ce przeszkolonych przez IMF dzia?aczy co roku pozytywnie wp?ywa na sprawy kluczowe dla spo?eczno?ci chorych na szpiczaka mnogiego.

Dowiedz si? wi?cej o tym, jak IMF pomaga poprawi? jako?? ?ycia pacjentów ze szpiczakiem i pracuje nad zapobieganiem i leczeniem. Zadzwo? do nas pod numer +1 800-452-CURE (2873) lub odwied? stron? myeloma.org.

Poprawy Jako?ci ZyciaZnalezienie Cure


 related articles