We are international
Donate
Türkçe TEXT SIZE   
Turkish

IMF Hakk?nda
Yayınlar
Internetten Yayın

IMF Hakk?nda


1990 y?l?nda kurulan Uluslararas? Miyelom Kurumu (International Myeloma Foundation, (IMF) dünyadaki en eski ve en büyük miyelom yard?m derne?idir. IMF, 120 ülkedeki 200,000’den fazla üyesiyle, miyelom hastalar?na, ailelerine ve t?p camias?na hizmet vermektedir. IMF, Ara?t?rma, E?itim, Destek ve Avukatl?k alanlar?nda geni? bir program yelpazesine sahiptir:


ARA?TIRMA  IMF, global i?birlikçi miyelom ara?t?rmas?n?n lideridir. IMF, bir tedavinin seyir plan?n? ç?karan, bir sonraki yenilikçi ara?t?rmac? ku?a??na yol gösteren ve daha iyi bir bak?mla insanlar?n ya?am?n? iyile?tiren Uluslararas? Miyelom Çal??ma Grubu (IMWG) arac?l???yla, dünyan?n önde gelen uzmanlar?n? en ba?ar?l? ve benzersiz ?ekilde bir araya getirir.

E??T?M  IMF’nin e?itim seminerleri ve atölye çal??malar?, miyelom hastalar?na ve ailelerine, do?rudan miyelom ara?t?rmac?lar?ndan ve pratisyen klinisyenlerden güncel bilgiler ula?t?r?r. Yüzden fazla yay?n? bar?nd?ran kütüphanemiz her y?l güncellenir ve ihtiyac? olan herkese ücretsiz olarak aç?kt?r.

DESTEK  IMF, 150’den fazla destek grubunu içeren bir a?a sahiptir ve kendi topluluklar?nda bu gruplara öncülük etmeye gönüllü olan yüzlerce kad?n ve erke?e e?itim sa?lar. 800-452-CURE (2873) numaral? ücretsiz Yard?m Hatt?m?z, her y?l binlere ailenin sorular?n? yan?tlamakta ve bu ailelere bilgi ve destek vermektedir.

AVUKATLIK  IMF Avukatl?k program?, miyelom camias?n? etkileyen kritik sa?l?k meselelerinde savunma yapmak için bireylere k?lavuzluk eder. IMF, oral kanser tedavileri için sigorta teminat?nda e?itli?i savunmak üzere Hastalar ?çin E?it Eri?im Koalisyonu’na (PEAC) önderlik etmektedir.

 

IMF’nin, önleme ve tedaviye yönelik çal???rken,
miyelom hastalar?n?n ya?am kalitesini iyile?tirmeye nas?l
yard?m etti?iyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
800-452-2873, 818-487-7455 numaral? telefonu arayarak bizimle
irtibata geçin veya myeloma.org adresini ziyaret edin.

Ya?am? Geli?tirmek • ?ifay? Ararken

IMF Hakkında