We are international
Donate
Polski TEXT SIZE   
Polish

O MFW
Publikacje
Others

O MFW


Za?o?ona w 1990 roku, Mi?dzynarodowa Myeloma Foundation (IMF) jest najstarsz? i najwi?ksz? organizacj? charytatywn? specyficzne szpiczaka w ?wiecie. Z ponad 230.000 cz?onków w 120 krajach, MFW zaprasza pacjentów ze szpiczakiem, cz?onków rodziny i spo?eczno?ci medycznej. MFW oferuje szerok? gam? programów w dziedzinie bada?, edukacja, wsparcie i poparcia.


BADANIA MFW jest liderem w skali globalnej wspó?pracy w dziedzinie bada? szpiczaka. MFW wspiera badania opartego lab i przyznano ponad 100 dotacji na gór? m?odszych i starszych naukowców od 1995 roku. Ponadto MFW zrzesza ?wiatowych ekspertów w dziedzinie najbardziej udany i niepowtarzalny sposób, przez Mi?dzynarodow? Grup? Robocz? Szpiczaka (IMWG), który publikuje w presti?owych czasopisma medyczne, wyznacza kurs na lekarstwo, mentoring now? generacj? innowacyjnych badaczy i poprawy jako?ci ?ycia dzi?ki lepszej opiece.


EDUKACJA I rodzina pacjenta edukacyjne The MFW Seminaria, warsztaty medyczne Centrum oraz warsztaty regionalne wspólnotowe odbywaj? ca?ego ?wiata. Spotkania te up-to-date informacje prezentowane przez czo?owych specjalistów i badaczy szpiczaka bezpo?rednio do pacjentów ze szpiczakiem mnogim i ich rodzin. Nasza biblioteka z ponad 100 publikacji, dla pacjentów i ich opiekunów, jak i dla pracowników s?u?by zdrowia, jest corocznie aktualizowany i dost?pny bezp?atnie. Publikacje s? dost?pne w ponad 20 j?zykach.


SUPPORT Nasz bezp?atny Hotline at 800-452-Cure (2873) jest czynna przez koordynatorów infolinii, którzy odpowiedz? na pytania i udziela? wsparcia i informacji przez telefon i e-mail do tysi?cy rodzin rocznie. MFW podtrzymuje sie? ponad 150 grup wsparcia i oferuje szkolenia dla setek pacjentów, opiekunów dedykowanych i piel?gniarek, którzy po?wi?caj? si? prowadzi? te grupy w swoich spo?eczno?ciach.


RZECZNICTWO Poci?gi MFW programu propagatorów i wspiera zainteresowane osoby do opowiedzenia w kwestiach zdrowotnych, które wp?ywaj? na szpiczaka spo?eczno?ci. Praca zarówno na poziomie stanowym i federalnym, MFW prowadzi dwie koalicje opowiada? si? za parytetem w ubezpieczenia. Tysi?ce zwolenników MFW wyszkolonych mie? pozytywny wp?yw ka?dego roku w kwestiach kluczowych dla szpiczaka spo?eczno?ci.

Dowiedz si? wi?cej o tym, jak MFW pomaga poprawi? jako?? ?ycia chorych na szpiczaka mnogiego podczas pracy w kierunku profilaktyki i leczenia. Skontaktuj si? z nami w 800-452-Cure (2873) lub odwiedzi? myeloma.org.

Poprawy Jako?ci ZyciaZnalezienie Cure

O MFW